กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ฯ ได้จัดกิจกรรม
✅กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ และการดำเนินการแบบระบอบประชาธิปไตย