การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ITA Online


โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู อินทร์ประชาคาร มีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2565