แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อ

คำอธิบาย

ลิงค์

O1


โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A (ถาม-ตอบ)

O9

Social Network

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ6เดือน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

E-Service

O19

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23

นโยบายsหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27

แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียน

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift
Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32

การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O34

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริต และประพฤติมิ
ชอบประจำปี

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านการประเมิน 

O37

รายงานการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน