ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

 

1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน

2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู”

3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน

4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน

5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน

6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก

7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้

8. กดบันทึกที่คำว่า Sumit

หมายเหตุ

1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่อง