ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลกระจาย(วัดบ้านศรีฐาน) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสามเณรสิงห์ สิงหา ทำหน้าที่ครูใหญ่ สถานที่อาศัยศาลาวัดบ้านหนองคูเป็นอาคารเรียน

พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ตั้งเป็นโรงเรียนอิสระ ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลกระจาย ๓

(วัดบ้านหนองคู) มีนายมั่น มารมย์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๐ หมู่บ้านหนองคูได้โอนเข้ามา สังกัดตำบลตาดทอง อำเภอยโสธร

จังหวัดอุบลราชธานี จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลตาดทอง ๗

(วัดบ้านหนองคู) มีนายอินทร์ คำผา เป็นครูใหญ่

 

พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้สร้างอาคารเรียนถาวร ในที่ดินริมถนนอรุณประเสริฐ (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน

ในปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๒ โดยคณะครูประชาบาลร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ในปีการศึกษาถัดมาตามลำดับ

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรประถมศึกษา

ตอนกบย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๗

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๘ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ สปช.๒-๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน ปลูกแทนอาคารเรียนแบบ ป.๒ ซึ่งรื้อถอนแล้ว

นำวัสดุมาปลูกสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๑ เมตร

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ในปีการศึกษาถัดมาตามลำดับ

พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕) และปีนี้เปิดสอนอนุบาลชนบท

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองยโสธร โดยมีโรงเรียนในตำบลหนองคูร่วมโครงการ คือ โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจำนวน ๑๖คน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพินิจ คาดพันโน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘